Logistika a ekonomika v průmyslu

4-letý obor zakončený maturitní zkouškou

Zaměření: Průmyslový logistik
Délka přípravy: 4 roky
Určeno pro: chlapce a dívky

Logistika a ekonomika v průmyslu je obor, který byl vytvořen na základě potřeb společnosti Třinecké železárny, a. s., Moravia steel a.s. a dceřiných společností skupiny TŽ-MS. Výuka všeobecných a odborných předmětů poskytuje žákům potřebné poznatky a dovednosti pro uplatnění v logistických řetězcích firmy (např. v oblasti nákupu, výroby, prodeje, dopravy, v řízení skladovacích procesů, v dokumentaci a řízení vnitřních toků materiálů a informací). Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Odbornou praxi vykonávají žáci přímo na firemních pracovištích a provozech.

Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti týkající se organizace přijímání, evidence a přepravy materiálů, řízení materiálového toku, skladování a vedení příslušné dokumentace. Ovládá základní software, počítačovou obsluhu logistických systémů a vedení záznamů. Výuka je koncipována tak, aby se absolvent dokázal orientovat v ekonomice a základní právní problematice, důraz je kladen i na rozvoj komunikativních dovedností včetně komunikace ve dvou cizích jazycích. Absolvent se orientuje v technické dokumentaci, dokáže kategorizovat jednotlivé druhy zboží, jejich způsoby balení, přepravy, skladování. Volí nejvhodnější způsob balení, fixace, manipulace, skladování a přepravy zboží. Řeší materiálové toky komplexně s toky informací v zásobovacích, výrobních a distribučních řetězcích. Využívá moderní technologie a informační systémy v oblasti identifikace zboží. Využívá optimalizačních metod při řešení logistických řetězců.

Absolventi najdou uplatnění v oblasti logistiky společnosti Třinecké železárny, a. s. v technicko-hospodářských funkcích, jako administrativní pracovníci, v obchodně-ekonomických funkcích i v pozicích v rámci dopravy, přepravy a skladování materiálu, spedice a expedice, dispečinku, logistiky výroby, plánování výroby.

Způsob ukončení středního vzdělávání:
Studium je ukončeno maturitní zkouškou, absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. 
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách či vyšších odborných školách.

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren