Pečovatelské služby

Tento tříletý obor, ukončený závěrečnou zkouškou, je vhodný pro žáky ZŠ, speciálních škol, žáky s nedokončenou povinnou školní docházkou a pro osoby se zdravotním postižením. Studium je bezplatné a bez přijímacího řízení.

Obor Pečovatelské práce je na současném trhu populární a žádaný, protože oproti minulým létům je otázce péče o sociálně potřebné spoluobčany věnována stále větší pozornost a finanční zabezpečení. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče. Teoretická příprava je zajišťovaná ve škole. Odborná příprava probíhá v prvním ročníku v odborných učebnách školy, ve druhém a třetím ročníku v různých zdravotnických a sociálních zařízeních dle možností v místě bydliště žáků (či jeho okolí).

K hlavním předmětům patří technologie, základy pečovatelství, zdravověda, odborný výcvik. Studenti se seznámí se základy hygienických předpisů, předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví a se zásadami poskytnutí základní první pomoci.

Tento učební obor cíleně připravuje studenty pro kvalifikovaný výkon pracovních činností v poskytování osobní péče a osobní asistence sociálním klientům. Absolventi získávají vědomosti a dovednosti, které jim umožní vykonávat pečovatelské práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních (nemocnice, domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, denní stacionáře, Ústavy sociální péče pro mentálně a zdravotně postižené, kojenecké ústavy apod.) Absolvent může také vykonávat práce v provozu prádelen, pomocné práce v kuchyňském provozu a v dílnách na opravu prádla.

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren